Tietosuoja­seloste

Rekisterinpitäjä

Pokas Oy (Y-tunnus: 2550797-5)
Kirrinpolku 4, 40270 Jyväskylä

Rekisteriasioita hoitava henkilö

Juuso Pohjonen
Puhelin: +358 10 411 0904
Sähköposti: juuso.pohjonen@pokas.fi

Rekisterin nimi

Pokas Oy:n asiakas- ja markkinointirekisteri

Rekisterin pitämisen peruste ja säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötietoja kerätään henkilöltä, joka on rekisteröitynyt Pokas Oy:n uutiskirjeen tilaajaksi, ladannut maksuttomia oppaita, rekisteröitynyt asiakkaaksi, ostanut Pokas Oy:n palveluita tai tavaraa ja/tai osallistuu Pokas Oy:n järjestämään arvontaan tai tilaisuuteen.

Rekisteröityessään asiakkaaksi henkilö antaa itse tietoja itsestään joko syöttämällä ne järjestelmään tai ilmoittamalla ne rekisterinpitäjän edustajalle muulla tavoin.

Asiakassuhteeseen liittyviä tietoja voi kertyä myös rekisterinpitäjän omassa toiminnassa.

Rekisterin käyttötarkoitus

Rekisterin käyttötarkoitus on Pokas Oy:n asiakasrekisterin ylläpitäminen sekä asiakkaiden tilausten arkistointi ja käsittely sekä asiakassuhteen hoitaminen ja markkinointiviestintä sekä puhelimitse että sähköpostitse.

Rekisteriä käytetään myös takuutietojen säilyttämiseen ja hallintaan. Tietoja voidaan käyttää Pokas Oy:n toiminnan kehittämiseen, tilastollisiin tarkoituksiin ja henkilökohtaisemman kohdennetun sisällön tuottamiseen verkkopalveluissamme.

Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain sallimissa ja edellyttämissä rajoissa. Rekisterin tietoja voidaan käyttää omissa rekistereissä mainonnan kohdistamiseen luovuttamatta henkilötietoja ulkopuolisille tahoille.

Pokas Oy saattaa käyttää asiakas- ja palvelusuhteen ylläpitämiseen yhteistyökumppaneita.

Osa rekisteritiedoista saatetaan siirtää yhteistyökumppanin palvelimille teknisten vaatimusten vuoksi.

Tietoja käsitellään ainoastaan asiakassuhteen ylläpitämiseen teknisten rajapintojen kautta.

Pokas Oy:llä on oikeus julkaista asiakasrekisterin sisältämät tiedot sähköisenä tai kirjallisena luettelona, ellei asiakas sitä erityisesti kiellä.

Luettelolla tarkoitetaan esim. postitustarroja suoramainoksiin tai referenssikarttaa tai -luetteloa.

Asiakkaalla on oikeus kieltää tietojen julkaiseminen ilmoittamalla siitä Pokas Oy:n asiakaspalveluun, sähköpostitse osoitteeseen juuso.pohjonen@pokas.fi

Rekisterin sisältämät tiedot

Henkilörekisteri sisältää seuraavia tietoja:

Henkilön etu- ja sukunimi
Sähköpostiosoite
Postiosoite
Puhelinnumero
Tiedot käsitellyistä tilauksista
Tilausten toimitusaika
Tietojen luovutus

Asiakasrekisterin tiedot ovat ainoastaan Pokas Oy:n käytössä, paitsi  käyttäessä ulkoista palveluntarjoajaa joko lisäarvopalvelun tuottamiseen tai luottopäätöksen tueksi.

Tietoja ei kuitenkaan luovuteta ulkopuolelle tai sen yhteistyökumppaneiden omaan käyttöön, paitsi luottohakemukseen, perintään tai laskutukseen liittyvissä asioissa sekä lainsäädännön velvoittaessa. Tehtyjä kohteita koskevia osoitetietoja voidaan luovuttaa rekisterinpitäjän muille asiakkaille esimerkiksi referenssiluettelon yhteydessä. Henkilötietoja ei siirretä Euroopan Unionin ulkopuolelle, ellei se ole Pokasin tai sen yhteistyökumppanin käyttämien työkalujen toiminnan varmistamiseksi tarpeellista.

Rekisteröityneen henkilötiedot hävitetään rekisteröidyn pyynnöstä ellei lainsäädäntö, avoimet laskut tai perintätoimet estä tietojen poistamista.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisteriä ei luovuteta sivullisille. Rekisterin käyttöoikeus edellyttää sisäisen järjestelmän käyttöoikeuksia.

Järjestelmään tallennettuihin tietoihin on käyttöoikeudet vain määrätyillä henkilöillä, joilla on käyttäjätunnuksen ja salasanan avulla pääsy järjestelmään.

Manuaalinen aineisto säilytetään lukitussa tilassa ja on saatavilla vain tietoon oikeutetuille henkilöille.

Tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tiedon etsimiseksi tarpeelliset seikat ilmoitettuaan saada tietää, mitä häntä koskevia tietoja tähän rekisteriin on talletettu tai ettei rekisterissä ole häntä koskevia tietoja.

Rekisteröidyn, joka haluaa tarkistaa itseään koskevat tiedot, on esitettävä tätä tarkoittava pyyntö rekisterinpitäjän yhteyshenkilölle omakätisesti allekirjoitetussa tai sitä vastaavalla tavalla varmennetussa asiakirjassa joko sähköpostitse osoitteeseen olli.maatta@pokas.fi tai kirjeitse osoitteeseen

Pokas Oy

Kirrinpolku 4, 40270 Jyväskylä

Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Rekisterinpitäjän on ilman aiheetonta viivytystä oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn henkilön vaatimuksesta oikaistava, poistettava tai täydennettävä rekisterissä oleva, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut henkilötieto.

Rekisterinpitäjän on myös estettävä tällaisen tiedon leviäminen, jos tieto voi vaarantaa rekisteröidyn yksityisyyden suojaan tai hänen oikeuksiaan.

Mikäli rekisterinpitäjä ei hyväksy rekisteröidyn vaatimusta tiedon korjaamisesta, hänen on annettava asiasta kirjallinen todistus. Todistuksessa on myös ne syyt, joiden vuoksi vaatimusta ei ole hyväksytty. Rekisteröity voi saattaa asian tietosuojavaltuutetun käsiteltäväksi.

Rekisterinpitäjän on ilmoitettava tiedon korjaamisesta sille, jolle rekisterinpitäjä on luovuttanut tai jolta rekisterinpitäjä on saanut virheellisen henkilötiedon. Ilmoitusvelvollisuutta ei kuitenkaan ole, jos ilmoittaminen on mahdotonta tai vaatii kohtuutonta vaivaa.

Ylläkuvatut, riittävästi yksilöidyt korjauspyynnöt tulee osoittaa rekisterinpitäjän yhteyshenkilölle, joko sähköpostitse osoitteeseen juuso.pohjonen@pokas.fi tai kirjeitse osoitteeseen Pokas Oy, Kirrinpolku 4, 40270 Jyväskylä.

Sähköpostitse tapahtuvan markkinointiviestinnän suostumuksen voi rekisteröity perua milloin vain markkinointiviestin alalaidassa olevaa linkkiä klikkaamalla.